Kort verslag extra ALV op woensdag 27 juni 2018

27 augustus 2018 - 08:21

Na de officiële opening door de voorzitter wordt de bijeenkomst geopend door Jasper van Schaik, vertrouwenspersoon van Oranje Wit en predikant bij de Andreaskerk, met een inspirerende overdenking. Kort samengevat moeten we ons bewust zijn van discriminatie, bewust of onbewust. Iedereen moet zich welkom voelen bij Oranje Wit. Jasper gaf ook een toelichting op zijn onafhankelijke rol als vertrouwenspersoon. Je kunt bij hem terecht als je je onheus bejegend voelt, bij pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, etc.  Jasper deed een oproep om naast hem op termijn een vrouwelijke vertrouwenspersoon te zoeken.

Bij de mededelingen vermeldt de voorzitter dat we van de KNVB een door Michael van Praag ondertekend certificaat en medailles hebben ontvangen voor ons eerste damesteam dat kampioen is geworden. Daarnaast geeft de voorzitter een toelichting op het krantenbericht in het AD. Voor discriminatie is bij Oranje Wit geen plaats. Hij roept op met het bestuur in overleg te treden als je dat anders ervaart.

Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de voorlopige resultaten voor seizoen 2017/2018. Er wordt een positief resultaat verwacht. Een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar en ook beter dan begroot. De penningmeester geeft een compliment aan de vrijwilligers van de kantine, hetgeen met applaus wordt bevestigd. De kantineopbrengsten zijn een belangrijk en variabel deel van de opbrengsten. Het blijft moeilijk te voorspellen hoe deze verlopen. Het later begonnen en lang doorlopende seizoen met het mooie weer aan het einde en een zeer succesvolle Mathijs Mensendag hebben geleid tot een mooi resultaat.

Voor seizoen 2018/2019 is een conservatieve begroting opgesteld gebaseerd op de realisatie in seizoen 2017/2018 met een begroot positief resultaat. Het is belangrijk dat Oranje Wit wat meer vet op de botten krijgt, ook om groot onderhoud in de nabije toekomst uit te kunnen laten voeren.

Unaniem wordt de begroting goedgekeurd door de ALV. Dit geldt ook voor het voorstel de contributie komend seizoen niet te verhogen. Het bestuur komt in de najaarsvergadering van de ALV met een voorstel vanaf volgend seizoen de contributie jaarlijks te verhogen met het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De kosten van de vereniging lopen immers met een vergelijkbaar percentage op.

Door de voorzitter worden 5 voormalig bestuursleden in het zonnetje gezet. Harald van Vugt (voorzitter voetbalbestuur), Rob de Boer (commerciële zaken), Frans van Lonkhuizen (penningmeester), Marco Retel (PR en communicatie) en Cees Vlot (secretaris) worden bedankt voor hun inzet en al hun werk voor de vereniging. Ze ontvangen als blijkbaar van waardering mooie wijnen en een dinerbon. Unaniem worden Cees Vlot, Marco Retel en Frans van Lonkhuizen door de ALV benoemd tot Lid van Verdienste. Alle voormalig bestuursleden krijgen uitgebreid applaus van de aanwezige leden.

Vervolgens worden Frans Aarnoutse (commerciële zaken) en Peter Piepers (secretaris) unaniem officieel benoemd als bestuurslid. Ze zijn hun werkzaamheden ondertussen gestart. Bas Piepers doet de ledenadministratie onder verantwoordelijkheid van de secretaris.

Tijdens de rondvraag licht Frans Aarnoutse toe dat er drie nieuwe hoofdsponsoren zijn: Ben de Jager, 078 Magazine en Vroamm. De huidige hoofdsponsor Virtual Printer blijft betrokken als sponsor bij de vereniging en Tuwi blijft de jeugd sponsoren. Streven is nog meer sponsoren bij Oranje Wit te betrekken. Ook de Club van 100 wordt nieuw leven ingeblazen.

Jaap Boot meldt dat de voorbereiding voor de fotoplaatjesactie van Plus ’t Lam begonnen is. Voor half september moet iedereen op de foto staan. Een enorme klus.

Om 22.15 uur sluit de voorzitter de extra ALV.