Kort verslag ALV woensdag 26 juni 2019

15 juli 2019 - 09:30

 

Na de officiële opening door de voorzitter wordt de ALV geopend door Jasper van Schaik, vertrouwenspersoon van Oranje Wit en predikant bij de Andreaskerk, met een inspirerende overdenking. Bij alle kleedkamers hangt een bordje met de gedragsregels die bij Oranje Wit gelden. In de woorden van Jasper “uw kind is geen Messi”. Vaak zijn er bij ouders overspannen verwachtingen en is er geen realistisch beeld van zichzelf en de kinderen. Deze overspannen verwachtingen leiden tot allerlei ongewenst gedrag langs de lijn. De remedie is bescheidenheid en vertrouwen. Bescheidenheid door het besef dat we zelf niet in staat zijn een reëel beeld van onszelf en onze kinderen te vormen. En vertrouwen dat mensen bij de club de beste intenties hebben om onze kinderen met plezier te laten voetballen. Jasper roept de ALV op te kijken naar wat er al goed gaat bij de club en dat te benadrukken en niet te focussen op datgene wat nog beter kan. Er volgt applaus. De voorzitter dankt Jasper voor deze wijze woorden.

Bij de mededelingen vermeldt de voorzitter dat de Matthijs Mensendag op 22 juni één groot feest was. Hulde voor degenen die dat mogelijk maken. Dit is ieder jaar een groot inspanning maar met een geweldig resultaat.

Martijn de Haas en Erik van Heusden worden unaniem door de ALV benoemd tot gezamenlijk penningmeester. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. René van Groesbeek wordt bedankt voor zijn werkzaamheden als penningmeester.

De kascommissie bestaande uit Martijn de Haas, Paul de Kok en Peter den Hartog heeft de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het seizoen 2017/2018 onderzocht en akkoord bevonden. Dit punt stond nog open na de ALV van 12 november 2018. Door de ALV wordt het bestuur unaniem decharge gegeven voor de financiën voor het seizoen 2017/2018.

De voorzitter geeft een toelichting op de voorlopige resultaten voor seizoen 2018/2019. Er wordt een klein positief resultaat verwacht. Voor seizoen 2019/2020 is een conservatieve begroting opgesteld die is gebaseerd op de realisatie in seizoen 2018/2019 met een begroot positief resultaat. Unaniem wordt de begroting goedgekeurd door de ALV.

Door de voorzitter wordt toegelicht dat we als vereniging willen verduurzamen. Enerzijds om een positieve bijdrage aan het klimaat te leveren en anderzijds om kosten voor de vereniging te besparen. Belangrijkste investering die we willen doen is om de eigen verlichting bij de voetbalvelden en de tennisvelden te vervangen door LED-verlichting. Hiervoor is een investering nodig die een terugverdientijd heeft van 5 jaar. Unaniem wordt door de ALV akkoord gegaan met het aangaan van een lening voor deze duurzame investering.

Tijdens de rondvraag worden een aantal vragen beantwoord van leden. Om 22.08 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit voor een drankje aan de bar.