Scheidsrechters

-      Artikel richting coördinatoren/trainers/elftalbegeleiders en geïnteresseerden

-      Jaarplan scheidsrechters 2017

-       “Waarom” de huidige scheidsrechters fluiten!    

 

SV Oranje Wit

Concept Plan Verenigingsscheidsrechters 

Datum: seizoen 2016/2017versie: 1

Inleiding

Binnen de sv Oranje Wit heeft de voetbaltak wekelijks behoefte aan gekwalificeerde veldvoetbalscheidsrechters. De scheidsrechters worden deels ( ca 25 %) aangesteld door de KNVB en voor de overige wedstrijden dient de vereniging zelf de aanstelling te verzorgen.

De ontwikkeling van de sport vergt dat we zouden moeten kunnen beschikken over een opgeleide en ervaren leidsman.

De voetbaltak kan zich vandaag, seizoen 2016-2017, nog redelijk redden door een diversiteit aan scheidsrechters en het feit dat een aantal verenigingscheidsrechters meerdere wedstrijden per speeldag voor hun rekening nemen. 

Dit plan zou een aanzet kunnen zijn voor een structurele aanpak van werving, opleiding en begeleiding voor deze doelgroep. 

Doelstelling

Het zorg dragen voor voldoende opgeleide verenigingscheidsrechter voor pupillen, junioren en senioren, incl. G –team.

De plaats van de scheidsrechter binnen de vereniging te verbeteren, zodat ook zij als team onderdeel worden van vv Oranje Wit en zich ook bij incidenten gesteund vinden door de vereniging.

Zorg te dragen voor gekwalificeerde opleiding en begeleiding.

Plan ontwikkelen zodat scheidrechters op termijn ook kunnen doorstromen van junioren naar senioren.

Structurele organisatie van de wekelijkse aanstelling van de verenigingscheidsrechter waardoor ook een opbouw in zwaarte wordt meegenomen. 

Bovenstaande kwalitatieve doelstellingen dienen een extra impuls te zijn voor het werven en behouden van de verenigingscheidsrechters.

Organisatie

Het instellen van een interne scheidsrechterscommissie lijkt in organisatorische zin voor de opzet en uitwerking het meest voor de hand liggende middel. Of deze commissie opgehangen wordt aan het Algemeen Bestuur of dient te vallen onder het Voetbal Bestuur laat ik even open.

 

Scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het behartigen van de belangen van onze scheidsrechters en praktijkbegeleiders en zullen hen te allen tijde ondersteunen.

In de commissie hebben zitting, een voorzitter, de scheidsrechterscoördinatoren, een bestuursafgevaardigde, 2 begeleiders en 3 vertegenwoordigers van de scheidsrechters (zie schema) 

De commissie werkt met een eigen budget, jaarlijks goedgekeurd door het hoofdbestuur.

De commissie informeert en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de vereniging via de vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur.

De commissie stelt jaarlijks een jaarplan op en presenteert deze aan het bestuur .

De commissie organiseert o.a. bijeenkomsten, wervingsacties, discussie- c.q. thema-avonden, publicaties in het clubblad en op de website.

Tevens onderhoudt de commissie nauwe banden met  het COVS en afgevaardigden van de KNVB.

De aanstelling van scheidsrechters is in handen van onze scheidsrechterscoördinatoren.

Aanstelling geschied op basis van wensen, kwaliteit en beoordeling.

Aanstellingen worden gepubliceerd via de website van de vereniging in een 2 wekelijks overzicht zodat iedereen ruim op tijd inzicht heeft in zijn of haar aanstelling.

Profielschets verenigingsscheidsrechter

De verenigingsscheidsrechter acteert onder de “Spelregels veldvoetbal van de KNVB” en heeft dezelfde bevoegdheden en plichten in overeenstemming met Regel 5.

Om de taken goed te kunnen uitvoeren hebben wij een profielschets samengesteld waaraan naar onze mening een verenigingsscheidsrechter zou moeten voldoen.

Pupillenscheidsrechter

-    Minimum leeftijd 12 jaar;

-    Actief voetballen of gevoetbald hebben;

-    Bereid zijn de cursus pupillenscheidsrechter te volgen;

-    Beschikbaar zijn op zaterdagmorgen om pupillenwedstrijden te leiden.

Juniorenscheidsrechter

-    Minimum leeftijd 15 jaar;

-    Actief voetballen of gevoetbald hebben;

-    Bij voorkeur enige ervaring (2 jaar) als pupillenscheidsrechter;

-    Bereid zijn de cursus juniorenscheidsrechter te volgen;

-    Beschikbaar zijn op zaterdag om juniorenwedstrijden te leiden.

Basis Opleiding Scheidsrechter (B.O.S.)

-    Minimum leeftijd 16 jaar;

-    Actief voetballen of gevoetbald hebben;

-    Bij voorkeur enige ervaring (2 jaar) als juniorenscheidsrechter;

-    Bereid zijn de BOS-cursus te volgen;

-    Beschikbaar zijn om op zaterdag  om junioren/ senioren wedstrijden te leiden.

 

Organisatie rond wedstrijden

Vooraf

- 45 minuten* scheidsrechter aanwezig;

* scheidsrechter meldt zich in het wedstrijdsecretariaat;

* scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden;

* scheidsrechter levert, indien gewenst, waardevolle spullen in bij de wedstrijdcoördinator;

* scheidsrechter wordt begeleid naar de kleedkamer;

* scheidsrechter ontvangt een wedstrijdbal, een reservebal (check bij thuisteam) en vlaggen 

- 30 minuten* scheidsrechter begint warming-up;

* scheidsrechter controleert speelveld;

-15 minuten* scheidsrechter keert terug naar kleedkamer;

* scheidsrechter controleert de spelerspassen en neemt het wedstrijdformulier         in ontvangst;

* scheidsrechter doet laatste voorbereidingen;

  - tenue in orde!, - fluit controleren!, - pen en notitieblokje in orde!,

  - horloge/stopwatch werkt!, - tossmunt bij je!, - kaarten bij je!;

* scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer;

Wedstrijd

- 5 minuten* controle spelerspassen en handen schudden

- 0 minuten* wedstrijd begint;

- Rust* scheidsrechter gaat naar kleedkamer;

* scheidsrechter krijgt thee en/of iets fris aangeboden;

* eventueel korte feedback van praktijkbegeleider (indien noodzakelijk);

- 2e helft* scheidsrechter haalt beide teams op uit kleedkamer;

* 2e helft begint;

 Na afloop* scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld;

* scheidsrechter levert ballen en vlaggen in bij de terreinknecht;

* scheidsrechter handelt administratieve handelingen af;

- gegevens wedstrijdformulier

- eventuele strafrapporten

* scheidsrechter gaat douchen;

* scheidsrechter meldt zich in wedstrijdsecretariaat;

* scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden;

* scheidsrechter krijgt waardevolle spullen terug van wedstrijdcoördinator;

* korte nabespreking (feedback) met praktijkbegeleider

 

Werving, Selectie en Behoud

Werving

In principe heeft ieder lid een taak om scheidsrechters te werven cq aspiranten naar de verantwoordelijke bestuurder /commissie te verwijzen. De leden van de scheidsrechterscommissie zullen zich echter daartoe extra inspannen.

De te benaderen doelgroep zijn bij voorkeur leden zoals spelers, oud spelers, ouders van leden en worden bij voorkeur persoonlijk benaderd. 

Selectie

De selectie mbt niveau wordt mede bepaald door:

 • Wensen scheidsrechter;
 • Deskundigheid scheidsrechter;
 • Beoordeling praktijkbegeleider. 

Behoud

Dit trachten wij te doen door een klimaat te scheppen waarbij de scheidsrechters zich prettig voelen bij onze club en er voor te zorgen dat er altijd een aanspreekpunt voor ze is waar ze op terug kunnen vallen bij eventuele problemen. 

Opleiding en Begeleiding

Opleiding

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een eerste vereiste.

Binnen de KNVB zijn o.a. de volgende opleidingen mogelijk:

 • Pupillenscheidsrechter (E + F jeugd);
 • Juniorenscheidsrechter (D + C jeugd);
 • Basis Opleiding Scheidsrechter (A + B jeugd en senioren);
 • Assistent scheidsrechter;
 • Praktijkbegeleider Scheidsrechters Veldvoetbal;

Opleidingen zullen zoveel mogelijk bij de eigen vereniging worden georganiseerd of in samenwerking met andere (buur)verenigingen.

De opleidingskosten worden geheel door de vereniging betaald. 

Begeleiding

Bij vv Oranje Wit dient te worden zorggedragen voor de aanstelling van een aantal praktijkbegeleiders.

De  praktijkbegeleiders begeleiden onze eigen pupillen-, junioren- en BOS-scheidsrechters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van begeleidingsrapporten van de KNVB.

 

De Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleiders begeleiden onze verenigingsscheidsrechters, scheidsrechters in opleiding en gekwalificeerde scheidsrechters.

De begeleiding kan structureel en/of op verzoek plaatsvinden.

Ook kan een scheidsrechter worden begeleid als daar, om wat voor reden dan ook, aanleiding toe is.

Profielschets praktijkbegeleider,

 • Gekwalificeerd B.O.S,  SO II, of verenigingsscheidsrechter;
 • Minimum leeftijd 25 jaar;
 • Beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;
 • Onderschrijft de doelstelling van de vereniging;
 • Heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan;
 • Is in staat om op een goede manier om te gaan met de doelgroep;
 • Is beschikbaar en is bereid regelmatig overleg te plegen met de scheidsrechterscoördinatoren;
 • Is bereid de cursus “Praktijkbegeleider scheidsrechters veldvoetbal” te volgen.

Iedere praktijkbegeleider heeft een vaste doelgroep die hij of zij gaat begeleiden en die onder zijn of haar verantwoording vallen, uiteraard met ondersteuning van zijn of haar collega’s. 

De praktijkbegeleiders zullen onderling overleg plegen over de vorderingen van hun pupillen en dit communiceren met de scheidsrechterscoördinatoren.

Jaarplan

Ieder jaar wordt door de scheidsrechterscommissie een jaarplan opgesteld. 

Hieronder een opsomming in willekeurige volgorde van aandachtspunten voor bijvoorbeeld zo’n jaarplan:

Sponsoring van de scheidsrechters

Een vaste rubriek inruimen voor de verenigingsscheidsrechters op onze website/app

Werken aan een betere doorstroming van scheidsrechters van de jeugd naar de senioren 

Beter communicatie tussen betreffende organen, overlegstructuur secretariaat en scheidsrechterscommissie

Intensief begeleiden jeugd- en senioren scheidsrechters

Het organiseren van een trainingsavond voor scheidsrechters (theorie/bijscholing/veranderingen)

Bijeenkomst verenigingsscheidsrechters ter voorbereiding op het nieuwe seizoen

Organiseren van de cursussen ook voor informeren elftallen

Organiseren van discussie- c.q. themavond (in de winterstop)

Overleg praktijkbegeleiders

Individuele gesprekken met verenigingsscheidsrechters

Overleg coördinatoren / praktijkbegeleiders

 

Bijlage 1

Vergoeding gediplomeerde scheidsrechters vv Oranje Wit

Inleiding

De vergoeding geldt voor gediplomeerde verenigingsscheidsrechters die worden aangesteld door vv Oranje Wit.

De door de KNVB aangestelde scheidsrechters vallen hier buiten; zij krijgen hun reguliere vergoeding via de KNVB.

 Scheidsrechters senioren 

 Scheidsrechters : leden van sv Oranje Wit:

a. actief lid van sv Oranje Wit:- vrij van contributiebetaling

- scheidsrechterstenue op kosten van Oranje Wit

- 2 consumpties per wedstrijd

b. geen actief lid van sv Oranje Wit- € 5,00 per wedstrijd

(deze dienen wel lid te zijn van - vrij van contributiebetaling

KNVB)- scheidsrechterstenue op kosten van Oranje Wit

- 2 consumpties per wedstrijd

Scheidsrechters junioren (A-B-C-jeugd) 

Scheidsrechters: leden van sv Oranje Wit:

a. actief lid van sv Oranje Wit:- tegoedbon voor sportkleding of iets dgl. ter waarde 

  van € 25,00 (minimaal 5 wedstrijden gefloten

  hebben)

- scheidsrechterstenue op kosten van Oranje Wit

- 2 consumpties per wedstrijd

b. geen actief lid van sv Oranje Wit :- vrij van contributiebetaling

  (dienen lid te zijn van KNVB)- scheidsrechterstenue op kosten van Oranje Wit

- trainingspak op kosten van Oranje Wit indien op

  één zaterdag regelmatig meerdere wedstrijden

  worden gefloten

- 2 consumpties per wedstrijd 

Scheidsrechters pupillen (D-E-F-jeugd) 

- 2 consumpties per wedstrijd

- scheidsrechtersshirt op kosten van Oranje Wit

-  tegoedbon voor sportkleding of iets dgl. ter waarde  

   van € 25,00 (minimaal 5 wedstrijden gefloten

   hebben)  

Voorstel time-line fase 1

Datum:Omschrijving:Status:

12-10-2016Verkennende bijeenkomst Afgerond

10-11-2016Vervolgbijeenkomst Reeds ingepland

 • Brainstorm werving
 • Maken plan v aanpak werving
 • Afstemmen planning

November/decemberInstellen scheidsrechterscommissie

 • Leden
 • Goedkeuring bestuur
 • Afstemmen vergadercyclus 

December 2016/Januari2017Werving scheidsrechters

Januari – april 2017Opleiden scheidsrechters

 • Introductieavond (Feb)
 • Theorie deel(Feb-Mrt)
 • Praktijk deel (Mrt-April)

Mei 2017  Evaluatie fase 1 

Mei 2017  Bespreken fase 2 (seizoen 2017-2018) 

TERUG NAAR BOVEN

 

 

“Zonder gekwalificeerde scheidsrechter geen voetbalwedstrijd!!!”

 

Coördinatoren, Trainers, Elftalleiders, spelers en geïnteresseerden!

 

Vanuit een enthousiaste club scheidsrechters willen we jullie aandacht vragen voor onderstaand artikel en vraag. 

 

Iedere zaterdag heerst er al vroeg een grote bedrijvigheid op het terrein van Oranje Wit. Op het

 

secretariaat, het zenuwcentrum van de club, wordt de begeleiding van de eigen en bezoekende

 

teams ontvangen. Van belang zijn dan de spelerspassen, het digitaal wedstrijdformulier, de

 

sleutel van de kleedkamer en de vraag………hebben we een scheidsrechter?? Tja en dan

 

wordt het spannend………….!

 

Op een gemiddelde zaterdag worden er bij Oranje Wit 36 wedstrijden gespeeld, van pupillen

 

tot en met senioren. Hiervan worden er ongeveer 8 geleid door een aangestelde KNVB

 

scheidsrechter. Blijven er dus nog 28 over! Het is voor het secretariaat een hele klus om,

 

voorafgaand aan de speeldag, (kundige)vrijwilligers te vinden die er vooral plezier in hebben om

 

een voetbalwedstrijd te begeleiden. Gelukkig kan het secretariaat zich heden ten dage nog

 

redden door een grote diversiteit aan scheidsrechters, die vaak meerdere wedstrijden fluiten.

 

Sv Oranje Wit is, als een van de grootste verenigingen in de regio, een club met ambitie.

 

Het Voetbalbestuur heeft daarom doelen gesteld voor de begeleiding van de

 

voetbalwedstrijden.

 

De doelstellingen zijn:

 

- het beschikken over goed opgeleide scheidsrechters voor pupillen, junioren en senioren- wedstrijden, inclusief ons G-team.

 

- de plaats van de scheidsrechters binnen de vereniging verbeteren, zodat zij als een team onderdeel worden van sv Oranje Wit en zich ook bij eventuele incidenten gesteund vinden binnen de vereniging.

 

-  een plan ontwikkelen om doorstroming van de scheidsrechters te realiseren van junioren- naar seniorenwedstrijden.

 

- een  arbitrageorganisatie inrichten ter ontlasting van het secretariaat.

 

Bovenstaande kwalitatieve doelstellingen dienen een extra impuls te zijn voor het werven en

 

behouden van de verenigingsscheidsrechters. 

 

In het seizoen 2016/2017 zal dit vorm krijgen.

 

De te vormen scheidsrechterscommissie zal de belangen van de scheidsrechters en praktijkbegeleiders behartigen. Deze commissie draagt zorg voor een jaarplan, werving, bijeenkomsten en publicaties. Daarnaast zal deze ook nauw samenwerken met de COVS en afgevaardigden van de KNVB.

 

De kandidaten zullen worden begeleid door ervaren praktijkbegeleiders; zij krijgen een eerste interne opleiding, eventueel gevolgd door een officiële scheidsrechtersopleiding bij de KNVB ter verhoging van de kwaliteit. Om de teamgeest uit te dragen lijkt het wenselijk om een herkenbaar scheidsrechterstenue beschikbaar te stellen.

 

In overleg met het bestuur is er een budget beschikbaar gesteld, waarmee ook het belang van het project aangegeven wordt.

 

Vooral de begeleiding rondom de wedstrijden zal voor velen een grote motiverende

 

werking hebben. Vaak hoor je, zeker vanuit de huidige jongeren die fluiten, dat ze moeite hebben met het commentaar langs de velden.

 

Wij zijn op zoek naar een goede invulling van de organisatie en naar potentiële scheidsrechters. 

 

Wij hebben jullie hulp bij het werven heel hard nodig, de komende weken zullen de enthousiaste scheidsrechters via jullie de spelers van de C-, B-, en A- Junioren benaderen om zich aan te melden. We hopen op jullie support en wanneer jullie denken potentiele scheidsrechters te zien of geluiden te horen laat het ons weten. Spreek ons direct aan of stuur een e-mail. Wij zullen dan de betrokkenen rechtstreeks gaan benaderen. 

 

Meld je vandaag nog aan bij ikwordscheidsrechter@oranjewit.nl

TERUG NAAR BOVEN

Waarom ben je scheidsrechter bij Oranje Wit?

Cees Verdonk:

Motivatie om scheidsrechter te zijn en nog even te blijven:

-Voetbal vind ik een enorm leuke sport. Nu ik zelf niet meer voetbal vind ik het leuk om indirect deelgenoot te zijn van het spel;

-Ik vind het keer op keer een uitdaging om een wedstrijd tot een goed eind te brengen;

-Het fluiten is onderdeel van het fit blijven;

-Ik heb een leidinggevende functie op mijn werk. Ik vind dat ik mijn capaciteiten kan gebruiken op het voetbalveld en dat ik ook van de situaties die zich op het veld voordoen kan leren en op mijn werk kan gebruiken;

-Contactverbreding;

-Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke: Het is onderling gewoon heeeeel erg gezellig!

Matthijs Dijkgreve:

De reden dat ik met fluiten ben begonnen, was omdat ik dacht dat het wel zo leuk was om anderen ook de kans te geven op een scheidsrechter. Immers, dat werd vroeger ook voor ons geregeld?

Ben vroeg het mij, ik zei eigenlijk meteen ja. Daarna ben ik er verder over gaan nadenken en kwam ik ook tot de conclusie: Maar ik vind het ook leuk. 2 teams die lekker achter een balletje aandraven. Je staat er gewoon tussen in, je kan van dichtbij genieten van het spelletje. En de 2 teams kunnen er op vertrouwen dat er iemand staat die zijn best doet om het zo goed en eerlijk mogelijk te leiden. Je voelt dan toch iets van waardering van de club en de spelers / begeleiding dat je dit voor ze doet. Omgekeerd waardeer ik het ook dat de club het ook steeds belangrijker vind om de begeleiding van scheidsrechter te verbeteren. Nadat ik een paar keer had gefloten kwam ik er ook achter dat het mijn zelfvertrouwen ook een boost gaf. Als ik mij op het veld zo natuurlijk kan gedragen als leidinggevende en 2 teams kan begeleiden om een leuke wedstrijd te hebben, waarom zou ik dan ook niet buiten het veld mijzelf zo kunnen gedragen? Natuurlijk zijn dat 2 andere werelden, maar in beide werelden word er gewoon naar je geluisterd als je eerlijk en duidelijk bent.Het plezier werkt dus uiteindelijk 2 kanten op: De spelers vind het leuk om te kunnen ballen en te weten waar ze aan toe zijn en ik heb ook plezier dat ik dat voor ze kan doen en dat ik er zelf ook van leer. 

Ik kan het iedereen aanraden om scheidsrechter te worden. Zeker nu bij Oranje Wit waar ze het belang van scheidsrechters inzien en zich willen inzetten om de omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken.

Robin Dekker:

Waarom wil je bij een club als OW scheidsrechter zijn ? 

OW is de grootste  amateurclub in de regio met een rijke historie. Het gevoel van bij een familie horen is sterk. De club maakt stappen op ieder niveau. We willen die lijn doortrekken binnen het korps scheidsrechters om op die manier het plezier tijdens de wedstrijd te kunnen blijven garanderen. In de bijdrage aan dat plezier is de rol van scheidsrechter zeer bepalend. Streng en rechtvaardig met een lach zo je als motto kunnen gebruiken. Betrokkenheid en een luisterend oor. Fouten durven maken want die maken de voetballers ook. Uiteindelijk met een voldaan gevoel van het veld stappen in de wetenschap dat je een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan het plezier en het fanatisme van velen.

Robert Mudde:

Verder waarom scheidsrechter.

Ik ben nu z’n 7 jaar scheidsrechter en elke zaterdag vind ik het weer leuk om te zorgen dat alle spelers die ik fluit een leuke zaterdag hebben. Het zijn meestal niet de meest talentvolle spelers maar wel jongens en meisjes die het leuk vinden om te spelen. Verder is het voor mij ook een eye opener geworden omdat ik ook rustiger ben geworden in het veld. Zelf had ik vroeger altijd een mening over iedereen en dat is een stuk minder geworden. Verder vind ik het leuk iets terug te doen voor de club waar ik vanaf de F pupillen al loop. En ik heb ook nog niet de ambitie gehad om verder te richting de KNVB omdat ik de gezelligheid heb binnen de bestuurskamer van OW en omdat ik ook gewoon speler ben van OW.

Ik zeg ook altijd tegen mensen als ze vragen waarom. Dat als ik er niet ben 26 kinderen niet kunnen voetballen op zaterdag morgen.

Jerzy Pol:

Motivatie.

Wat ik leuk vindt aan het fluiten is dat de jongens die op het veld het naar hun zin hebben dat hun kunnen voetballen. Dat als de jongens naar huis gaan dat ze tevreden kunnen zijn of ze nou verloren of gewonnen hebben. Persoonlijk vindt ik het ook leuk omdat ik er naast mijn opleiding wat aan heb aangezien ik zelf de opleiding beveiliger doe en daarin veel dingen doe die ik op het veld ook doe zoals het waarnemen, en handhaven van regels. Maar het allerbelangrijkste is dat die jongens en meiden kunnen sporten met plezier!

Peter den Butter:

Het voetbalspel is heel fascinerend en schets een afspiegeling van de maatschappij. Wat een eer om hierbij dan ook een rol te mogen spelen. Een rol waarin je de verbinding bent in het veld van 22 spelers die het spel willen spelen op ieders niveau. Ik geniet ervan om een bescheiden bijdrage te kunnen leveren in het in goede banen leiden van dat spel. Uiteraard in de geest en sfeer van de wedstrijd die we met elkaar vooraf bepalen. Dit doe ik bij een club waar ik me heel erg thuis voel en door de gemoedelijkheid en klimaat past bij mijn levensopvatting en opvoeding. Verder is het fit blijven ook een goede en leuke persoonlijke bijkomstigheid.  

 

TERUG NAAR BOVEN

 

 

 

2591-Banner-336x280