Algemene Ledenvergadering 12-11

Datum: 
12 november 2018 - 20:00

Het bestuur van sv Oranje Wit heeft het genoegen u als lid uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van sv Oranje Wit op maandag 12 november 2018 om 20.00 uur in de voetbalkantine van sv Oranje Wit. 

De agenda van deze ledenvergadering: 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Vaststelling notulen: 1. Algemene Ledenvergadering 13 november 2017 

2. Extra Ledenvergadering 27 juni 2018 

4. Jaarverslag 2017/2018 secretaris 

5. Financieel jaarverslag 2017/2018 penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststellen jaarstukken en decharge bestuur 

 

PAUZE 

8. Benoeming kassommissie verenigingsjaar 2018/2019 

9. Aftredende bestuursleden, nieuw te benoemen bestuursleden 

 

Bestuursvoorstel: 

- Aftredend en herkiesbaar: Jan-Willem Bozuwa, voorzitter en Wim Brand, Facilitaire zaken 

- Aftredend en niet herkiesbaar: Serge van Houten, penningmeester 

- Te benoemen: René Groesbeek, penningmeester 

Op grond van artikel 12 van de statuten hebben leden de mogelijkheid om kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voor te dragen. Deze kandidatuur dient ondersteund te worden door tenminste drie leden en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de secretaris voor aanvang van de algemene ledenvergadering. 

10. Bestuursmededelingen 

11. Voorstel contributie jaarlijks te verhogen met consumentenprijsindex CBS 

12. Verkiezing lid van het jaar 

13. Rondvraag 

14. Sluiting